کیت بلیچینگ مطب FGM - HP Blue 35%

کیت بلیچینگ مطب FGM – HP Blue 35%


محتویات کیت بلیچینگ
6 عدد سرنگ تغلیظ کننده
6 عدد کانکتور
یک عدد بطری خنثی کننده پراکساید
یک عدد اسپاتول
یک عدد پلاک
یک عدد سرنگ 2 گرمی محافظ لثه
12 عدد اپلیکاتور تیپ